Obchodné podmienky

OBCHODNĚ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

KAPITOLA I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 1. Nariadenia definujú podmienky poskytovania elektronických služieb vrátane používania obchodu. Vymedzuje tiež práva, povinnosti, podmienky užívania, a zodpovednosti Predávajúceho a Spotrebiteľa. Podmienky obsahujú aj informácie, ktoré je Spotrebiteľ povinný dodržať vo vzťahu k Predávajúcemu v súlade s platnými predpismi, vrátane zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Dz.U.2017.683 v platnom znení).
 2. Každý zákazník by sa mal s týmito predpismi vopred oboznámiť.
 3. Podmienky sú k dispozícii na webových stránkach Obchodu, a to bezplatne a pred uzavretím zmluvy. Na žiadosť zákazníka sú Podmienky sprístupnené aj takým spôsobom, aby bolo možné ich obsah získať, reprodukovať a zaznamenať pomocou systému ICT používaného klientom (napr. E-mailom).
 4. Základné definície pojmov:
  1. Obchodné podmienky: Obchodné podmienky internetového obchodu;
  2. Predajca alebo poskytovateľ služieb:  Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź, registrovaný pod daňovým identifikačným číslom (NIP) 7282672552, REGON 100499841
  3. Spotrebiteľ alebo príjemca služby: fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba a organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá však môže nadobúdať práva a brať na seba zodpovednosť, a vytvorí právny vzťah s predávajúcim v rozsahu uzatvorenia obchodu. Zákazník je tiež Spotrebiteľom, ak vo vzťahu k Spotrebiteľovi neexistujú osobitné ustanovenia;
  4. Spotrebiteľ: Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá vykonáva právne transakcie s predávajúcim (nákup), ktoré priamo nesúvisia s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou;
  5. Elektronická služba – služba v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (OV 2017.1219, tj. V znení neskorších predpisov), poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Zákazníkovi prostredníctvom Webovej stránky;
  6. Obchod alebo internetový obchod/služba: Elektronická služba/ internetový obchod, prevádzkovaný predajcom na adrese http://dearbear.eu, na základe ktorej zákazník uzatvára zmluvu o predaji na diaľku. Strany sú informované o predaji automaticky generovaným e-mailom a plnenie zmluvy (najmä dodanie Tovaru) prebieha mimo internetu;
  7. Účet – elektronická služba, označená individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom poskytnutým zákazníkovi, súborom zdrojov v IT systéme poskytovateľa služby, v ktorých sú údaje zhromaždené zákazníkom a informácie o aktivitách v rámci obchodu;
  8. Tovar alebo Produkt – tovar predávaný v Obchode, zahrnutý v ponuke Predávajúceho;
  9. Zmluva – zmluva na diaľku týkajúca sa nákupu Tovaru, uzavretá v dôsledku uskutočnenia Objednávky Zákazníkom v Obchode a jej prijatia Predávajúcim;
  10. Formulár – skript tvoriaci prostriedok elektronickej komunikácie, umožňujúci zadať objednávku v obchode alebo vykonávať v ňom iné činnosti;
  11. Objednávka – pokyn na nákup Tovaru zadaného zákazníkovi pomocou technických komunikačných prostriedkov;
  12. Newsletter – Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie vykonávaná Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým jeho zákazníkom automaticky dostávať pravidelné správy obsahujúce informácie o Webovej stránke, vrátane nových produktov alebo propagačných akcií Poskytovateľa služby.

KAPITOLA II: ZÁKLADNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 1. Údaje predávajúceho pre kontakt so zákazníkom: adresa: Mis Gustaw ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, e-mailová adresa help@dearbear.eu
 2. Predávajúci ponúka nasledujúce typy elektronických služieb:
  1) Internetový obchod,
  2) newsletter,
  3) Recenzovanie (komentovanie),
  4) Tvorba účtu.
 3. Predávajúci poskytuje elektronické služby v súlade s predpismi.
 4. Technickou podmienkou používania Obchodu je, že Zákazník má počítač alebo iné zariadenia, ktoré umožňujú prehľadávanie internetu, vhodný softvér (vrátane webového prehľadávača), prístup na internet a aktuálny a aktívny e-mailový účet.
 5. Klient má zakázané zverejňovať nezákonný obsah.
 6. Používanie obchodu môže byť spojené s rizikami typickými pre používanie internetu, ako sú spam, vírusy a útoky hackerov. Predajca prijíma opatrenia na minimalizovanie týchto hrozieb. Predávajúci naznačuje, že verejná povaha internetu a využívanie služieb poskytovaných elektronicky môže zahŕňať hrozbu získania alebo úpravy údajov o zákazníkoch neoprávnenými osobami, preto by zákazníci mali prijať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu vyššie uvedených hrozieb vrátane antivírusových programov a programov na ochranu identity v internetovom prostredí.
 7. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb sa uskutočňuje prostredníctvom Obchodu cez internet. Zákazník môže kedykoľvek ukončiť používanie elektronických služieb opustením obchodu alebo vymazaním účtu zákazníka. V takom prípade je zmluva o poskytovaní Elektronických služieb automaticky ukončená bez potreby predloženia ďalších vyjadrení strán.
 8. Nie je možné používať Obchod anonymne alebo používať pseudonym.

KAPITOLA III: OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje predávajúceho poskytnuté zákazníkom sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:
  Predávajúci vynaloží náležitú starostlivosť na ochranu záujmov dotknutých osôb vrátane zabezpečenia toho, aby tieto údaje boli:
  spracované v súlade so zákonom,
  zhromažďované na konkrétne a legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi;
  vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracovávajú,
  uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania.

  1. Predávajúci využíva príslušné technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu spracovávaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám chránených údajov.
 2. Základom pre spracovávanie osobných údajov je súhlas samotných klientov alebo zákonné oprávnenie na spracovanie osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Dz.U.2016.922 v znení neskorších predpisov) a zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb osobných údajov elektronicky (OJ EÚ 2017.1219, tj v platnom znení).
 3. Zákazníci majú právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zákazníci majú právo na kontrolu spracovania údajov vrátane ich doplňovania, aktualizácie, zmeny a mazania za podmienok vyplývajúcich z vyššie uvedených predpisov.
 4. Predávajúci zaručuje, že osobné údaje zákazníkov nebudú sprístupnené žiadnym neoprávneným subjektom. Osobné údaje zákazníkov môžu byť prenášané subjektom, ktoré sú oprávnené ich prijímať podľa platných právnych predpisov, vrátane príslušných orgánov.
 5. Osobné údaje zákazníkov môžu byť zverené tretím stranám na účely súvisiace s implementáciou zmluvy uzavretej s klientom. Predávajúci naznačuje, že spracovaním osobných údajov poveril nasledujúce subjekty: OVH-hostingová spoločnosť.

KAPITOLA IV: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

§ 1 Zákaznícky účet

 1. Registrácia účtu na webových stránkach onbchodu je bezplatná a vyžaduje nasledujúce činnosti: Zákazník vyplní registračný formulár a uvedie konkrétne údaje; predloží vyhlásenia týkajúce sa prijatia nariadení, spracovania osobných údajov a poskytovania obchodných informácií. Na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v procese registrácie účtu bude zaslaný odkaz umožňujúci overenie účtu. Prihlásenie do Účtu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena a hesla nastaveného Zákazníkom. Heslo je dôverné a nemalo by sa s nikým zdieľať.
 2. Účet umožňuje zákazníkovi zadávať alebo upravovať údaje, uskutočňovať alebo kontrolovať objednávky a prezerať históriu objednávok.
 3. Služba Elektronický zákaznícky účet je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.
 4. Zákazník môže kedykoľvek svoj Účet zrušiť zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na adresu: help@dearbear.eu alebo písomne na adresu Predávajúceho: Piotr Sędkowski STEEPS, Ul. Grażyny Bacewicz 106 92-413 Łódź.

§ 2. Newsletter

 1. Cieľom služby Newsletter je poskytnúť zákazníkovi vyžiadané informácie.
 2. Používanie Newsletteru nevyžaduje, aby sa Zákazník zaregistroval a vytvoril si zákaznícky Účet, ale vyžaduje si e-mailovú adresu a vyhlásenia týkajúce sa prijatia nariadení, spracovania osobných údajov a prenosu obchodných informácií.
 3. Na e-mailovú adresu zákazníka bude zaslaný odkaz potvrdzujúci prihlásenie na odber newsletteru.
 4. Služba Elektronického newsletteru je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.
 5. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od zasielania noviniek zaslaním príslušnej žiadosti predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na adresu: mis@gustaw.com.pl alebo písomne na adresu predávajúceho: Piotr Sędkowski STEEPS, Ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź

§ 3. Recenzie

 1. Predávajúci umožňuje zákazníkom zverejňovať individuálne a subjektívne komentáre (názory, komentáre) na webových stránkach obchodu, najmä pokiaľ ide o tovar.
 2. Služba je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.
 3. Je možné pridávať recenzie anonymne.
 4. Predajca môže použiť toto stanovisko na účely podpory obsahu zverejneného na webových stránkach.

KAPITOLA V: PREDAJ

§ 1. Zbožie

 1. Všetky produkty ponúkané v obchode sú nové a nemajú žiadne chyby a poškodenia.
 2. Podrobný popis tovaru nájdete na webovej stránke obchodu.

§ 2. Zákazky a ich realizácia

 1. Objednávku je možné uskutočniť vyplnením formulára dostupného v obchode.
 2. Objednávky je možné uskutočňovať po registrácii zákazníckeho účtu v obchode alebo bez nej (nákupy hostí).
 3. Zákazník je povinný starostlivo vyplniť formulár, pričom uvedie všetky údaje v súlade so skutočným stavom veci a uvedie zvolený spôsob platby a doručenia.
 4. Zákazník poskytuje údaje vo formulári a robí vyhlásenia týkajúce sa prijatia nariadení, spracovania osobných údajov, prenosu obchodných informácií.
 5. Objednávky v obchode je možné uskutočňovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky zadávané v sobotu, nedeľu alebo počas sviatku sa vybavujú nasledujúci pracovný deň.
 6. Potvrdenie o uskutočnení Objednávky vykoná Zákazník kliknutím na tlačidlo (pole) označené ako „Objednávka“. Predávajúci zašle zákazníkovi e-mail s potvrdením objednávky na jeho e-mailovú adresu.
 7. Dodacia doba (tj. do dňa expedície Tovaru) je do jedného pracovného dňa.

§ 3. Platby

 1. Všetky ceny Tovaru v Obchode sú brutto ceny v poľských zlotých (ceny sú vrátane DPH). Cena Tovaru nezahŕňa náklady uvedené v bode 2 nižšie. Cena Tovaru uvedená pri Objednávke je pre obe strany záväzná.
 2. Náklady spojené s dodaním Tovaru (napr. Doprava, dodanie, poštové služby) a všetky ďalšie náklady znáša Zákazník. Výška týchto nákladov môže závisieť od slobodnej voľby Zákazníka, pokiaľ ide o spôsob doručenia Tovaru. Informácie o výške týchto nákladov sú poskytované v štádiu zadávania objednávky.
 3. Zákazník si môže zvoliť spôsob platby:
  1. tradičný bankový prevod – platba pred odoslaním Tovaru (platba vopred). Po zadaní objednávky by mal zákazník zaplatiť / previesť sumu na bankový účet obchodu. Objednávka je spracovaná po pripísaní platby Zákazníka na bankový účet obchodu;
  2. Platba prostredníctvom platobného systému Przelewy24 – platba pred odoslaním Tovaru (platba vopred). Po zadaní objednávky by mal zákazník uskutočniť platbu prostredníctvom systému Przelewy24. Objednávka je spracovaná po pripísaní platby Zákazníka do platobného systému Przelewy24;
  3. Platba pri osobnom prevzatí tovaru (hotovosť alebo platba kartou) – Zákazník platí priamo pri osobnom prevzatí Tovaru v kamennom obchode Predávajúceho. Objednávka sa vykoná po prijatí objednávky.
  4. Platba na dobierku – sumu zákazník zaplatí priamo pri prevzatí tovaru u kuriéra. Objednávka sa spracuje po prijatí Objednávky.
 4. Pre každý predaný produkt vystaví Obchod doklad o kúpe a doručí ho zákazníkovi, ak ustanovenia platných právnych predpisov vyžadujú dodanie dokladu.
 5. Zákazník je povinný zaplatiť do troch dní odo dňa uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. Ak zákazník v tejto lehote neuskutoční platbu, potom – v súlade s čl. 491 § 1 Občianskeho zákonníka (Dz.U.2017.459 t.j. v znení neskorších predpisov) – Predávajúci stanoví dodatočnú lehotu na zaplatenie zo strany Zákazníka, po uplynutí ktorej bude mať v prípade neúčinného uplynutia lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Ak Zákazník vyhlási, že platba nebude včas uhradená, môže Predávajúci odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočného času, a to aj pred uplynutím stanoveného dátumu plnenia.

§ 4. Doručenie

 1. Produkt sa zasiela na adresu uvedenú zákazníkom vo formulári, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Produkt je dodávaný kuriérom alebo prostredníctvom poštového operátora podľa výberu klienta. Balík zaslaný prostredníctvom poštového operátora by mal byť doručený do dvoch pracovných dní od dátumu odoslania tovaru, a prostredníctvom kuriéra – do dvoch pracovných dní od dátumu odoslania tovaru.
 3. Zákazník si môže Tovar aj osobne prevziať na adrese: Mis Gustaw ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź.
 4. Tovar zasielame do celej Európy. V poslednom kroku objednávky musíte do komentára napísať medzinárodnú poštovú adresu
 5. Spolu s Tovarom Predávajúci vydáva Zákazníkovi všetky súčasti jeho vybavenia, ako aj pokyny na použitie, údržbu a ďalšie dokumenty vyžadované ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov.
 6. Predávajúci uvádza, že:
  1. akonáhle je Tovar dodaný Zákazníkovi alebo prepravcovi, prechádzajú výhody a zaťaženie spojené s Tovarom, ako aj riziko náhodnej straty alebo poškodenia Tovaru na Zákazníka. Pri predaji Spotrebiteľovi prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu na Spotrebiteľa, akonáhle sa Tovar uvoľní a odošle Spotrebiteľovi. Za vydanie Tovaru sa považuje jeho zverenie prepravcovi, ak Predávajúci nemal žiadny vplyv na výber prepravcu Spotrebiteľom,
  2. prijatím zásielky s Tovarom Zákazníkom bez akýchkoľvek námietok zaniká Zákazníkovi nárok na reklamáciu straty alebo poškodenia pri preprave, pokiaľ:
   1. škoda nebola potvrdená protokolom pred prevzatím zásielky;
   2. takéto vyhlásenie bolo vypustené z dôvodu chyby dopravcu;
   3. strata alebo škoda bola spôsobená úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou dopravcu;
   4. neverejnú škodu si oprávnený všimol až po prevzatí zásielky a do 7 dní sa domáhal zistenia jej stavu a preukázal, že ku škode došlo v čase medzi prevzatím zásielky na prepravu a jej doručením.

§ 5. Ďalšie informácie pre spotrebiteľa

 1. Zmluva sa neuzatvára na dobu neurčitú a nebude predmetom automatického predĺženia.
 2. Minimálna doba trvania záväzkov Spotrebiteľa podľa Zmluvy je doba trvania Zmluvy, to znamená platba a prevzatie Tovaru.
 3. Používanie obchodu spotrebiteľom nesúvisí s povinnosťou zložiť alebo poskytnúť iné finančné záruky.
 4. Predávajúci nie je povinný a neuplatňuje kódex osvedčených postupov uvedený v čl. 2 bod 5 zákona z 23. augusta 2007 o boji proti nekalým praktikám na trhu (Dz.U.2016.3 so zmenami).

KAPITOLA VI:. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Záručná doba tovaru je vylúčená z právnych vzťahov so zákazníkom.
 2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, ak má výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka) v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (Dz.U.2017.459, tj v znení neskorších predpisov) a v zákone z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov .2017.683 ied), vrátane nasledujúcich:
  1. fyzická vada spočíva v nesúlade Tovaru so zmluvou. Produkt nie je v súlade so zmluvou, najmä ak:
   1. Tovar nemá vlastnosti, ktoré by tento druh tovaru mal obsahovať kvôli účelu v zmluve, vlastnosti ktoré sú označené, alebo ktoré vyplývaju z okolností alebo miesta určenia;
   2. Tovar nemá vlastnosti, ktoré Predávajúci prezentoval Spotrebiteľovi;
   3. Produkt nie je vhodný na účel, o ktorom Spotrebiteľ informoval Predávajúceho pri uzatváraní zmluvy, a voči tomuto účelu nevzniesol námietky;
   4. Tovar bol spotrebiteľovi vydaný v neúplnom stave.
  2. Tovar má právnu vadu, ak je tovar vo vlastníctve tretej osoby alebo ak je zaťažený právom tretej osoby, a ak obmedzenie používania alebo nakladania s tovarom vyplýva z rozhodnutia príslušného orgánu; ak dôjde k predaju práva, je predávajúci zodpovedný aj za dodržanie zákona;
  3. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za fyzické vady, ktoré existovali v čase, keď na Spotrebiteľa prešla zodpovednosť, alebo ktoré vznikli z iného dôvodu spojeného s tovarom.
  4. Predávajúci je vyňatý zo záruky, ak Spotrebiteľ vedel o vade v čase uzavretia zmluvy;
  5. ak bola fyzická vada zistená do jedného roka odo dňa dodania Tovaru, predpokladá sa, že vada alebo jej príčina existovala v čase, keď nebezpečenstvo prešlo na Spotrebiteľa;
  6. Predávajúci uplatňuje záruku, ak dôjde k zisteniu fyzickej vady pred uplynutím dvoch rokov odo dňa vydania Tovaru spotrebiteľovi. Ak je tovar zakúpený Spotrebiteľom hnuteľným predmetom, vzťahuje sa naň záruka v momente, ak sa zistí fyzická závada pred uplynutím jedného roka odo dňa vydania tovaru;
  7. Práva spotrebiteľa na uplatnenie záruky sú:
   1. požiadavka na zníženie ceny Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, a to pokiaľ Predávajúci bezodkladne a bez problémov nevymení chybný tovar za tovar bez vád alebo vadu neodstráni;
   2. Spotrebiteľ môže namiesto toho nahradiť vadu navrhnutú Predávajúcim s cieľom požadovať výmenu Produktu za Produkt bez vád, alebo namiesto výmeny veci môže požadovať odstránenie vady, avšak iba do momentu pokiaľ nedôjde k uvedeniu tovaru do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si sám zvolí, a to vyžadovania nadmerných nákladov v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa berie do úvahy hodnota veci bez vád, druh a závažnosť zistenej vady a tiež komplikácie, ktorým by Spotrebiteľ vystavil Predávajúceho;
  8. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybnú vec na miesto uvedené v zmluve na náklady Predávajúceho, a ak také miesto nebolo v zmluve uvedené – tak na miesto, kde bola vec doručená jemu.

KAPITOLA VII: POSTUP V RIEŠENÍ REKLAMÁCIÍ

 1. Zákazník zasiela sťažnosť predávajúcemu písomne na túto adresu: Mis Gustaw. ul.Kilińskiego 228, 93-124 Łódź. Zákazník môže použiť reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii v obchode, nie je to však podmienkou pre posúdenie reklamácie.
 2. V prípade zistenia, že došlo k poškodeniu zásielky s Tovarom, alebo k jej strate, Zákazník bezodkladne (najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia zásielky) môže podať reklamáciu u Predávajúceho. Takéto konanie vám umožní nárokovať si na odškodné od Dopravcu. Nie je to podmienka na posúdenie sťažnosti.
 3. Reklamácia by mala obsahovať podrobný popis problému a požiadavku klienta, prípadne aj fotodokumentáciu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu posúdi do 30 dní od jej obdržania. Pokiaľ sa Predávajúci k sťažnosti Spotrebiteľa nevyjadrí do 14 dní, má sa za to, že reklamáciu považoval za oprávnenú.
 5. Ak bude reklamácia uznaná, Predajca podnikne príslušné kroky.
 6. V právnych vzťahoch so spotrebiteľmi existuje možnosť využiť mimosúdne prostriedky na vybavovanie sťažností a vymáhanie pohľadávok, medzi ktoré patria:
  1. možnosť riešenia sporov elektronickými prostriedkami prostredníctvom platformy ODR (online riešenie sporov), ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. možnosť viesť priateľské konanie pred všeobecným súdom, rozhodcovským súdom alebo inými orgánmi;
  3. možnosť viesť mediačné konania za účasti nezávislého mediátora.

KAPITOLA VIII: ODSTÚPENIE Z DOHODY

 1. K odstúpeniu od Zmluvy zo strany Predávajúceho alebo Zákazníka môže dôjsť za podmienok stanovených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (Dz.U.2017.459 t.j. v znení neskorších predpisov).
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 3. Informácie o odstúpení od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa sú obsiahnuté v Podmienkach o práve na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webových stránkach Obchodu.
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá spotrebiteľ v súvislosti s niektorými zmluvami, t. j.
  1. za poskytovanie služieb, ak Predávajúci plne poskytol službu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začiatkom poskytovania informovaný, že po splnení poskytnutia služby Predávajúcim Spotrebiteľ stratí právo na odstúpenie od Zmluvy;
  2. v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ktoré môžu nastať pred termínom na odstúpenie od zmluvy;
  3. v ktorej je komodita neprefabrikovaný predmet, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. pri ktorej sa komodita rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť;
  5. v ktorom je Tovar dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol obal po dodaní otvorený;
  6. pri ktorých tovarom sú veci, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  7. pri ktorých tovarom sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí dohody a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch, a ktorých hodnota závisí od
  8. fluktuácie na trhu, nad ktorým nemá Predávajúci kontrolu;
  9. v ktorých Spotrebiteľ výslovne požadoval, aby Predávajúci prišiel vykonať neodkladnú opravu alebo údržbu na jeho miesto určenia; ak Predávajúci poskytuje ďalšie služby, ktoré sú iné ako tie, ktorých plnenie Spotrebiteľ požadoval, alebo dodáva veci iné, ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy;
  10. v ktorých je Tovar zvukovým alebo obrazovým záznamom alebo počítačovým programom dodávaným v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
  11. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  12. uzavreté prostredníctvom verejnej dražby;
  13. na poskytovanie ubytovacích služieb, iných ako na bytové účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb spojených s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služieb;
  14. na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a po informovaní Predávajúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
 5. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti Spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nevyžaduje žiadne náklady navyše.
 6. Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar so všetkým vybavením vrátane obalu v prípade, ak predstavuje podstatný prvok tovaru. Predávajúci zdržať proces vrátenia platby až do prijatia Tovaru alebo do doby, kým Predajca nepredloží dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 8. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru, pokiaľ Predávajúci nesúhlasil s ich znášaním alebo neinformoval Spotrebiteľa o nevyhnutnosti týchto nákladov.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.
 10. V prípade účinného odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva považuje za neplatnú.

KAPITOLA IX: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Práva na webovú stránku a obsah v nej obsiahnutý patria Predávajúcemu.
 2. Adresa webovej stránky, na ktorej je Obchod k dispozícii, a obsah webovej stránky http://dearbear.eu sú predmetom autorských práv a sú chránené autorským právom a zákonom o duševnom vlastníctve.
 3. Všetky logá, vlastné mená, grafické vzory, filmy, texty, formuláre, skripty, zdrojové kódy, heslá, ochranné známky, servisné značky atď. Sú registrované ochranné známky a patria Predajcovi, výrobcovi alebo distribútorovi Tovaru. Sťahovanie, kopírovanie, úprava, reprodukcia, prenos alebo distribúcia ľubovoľného obsahu zo stránky http://gustaw.com.pl bez súhlasu vlastníka je zakázaná.

KAPITOLA X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia v právnych vzťahoch so zákazníkmi alebo spotrebiteľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 2. Akékoľvek odchýlky od predpisov musia byť ustanovené písomne, v opačnom prípade nie sú platné.
 3. Súdom príslušným na riešenie sporu medzi Predávajúcim a Zákazníkom bude súd príslušný pre sídlo Predávajúceho. Príslušným súdom na riešenie sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom bude príslušný súd podľa všeobecných pravidiel (súd v mieste bydliska žalovaného) alebo iného, pre spotrebiteľa vhodnejšieho (podľa článkov 31 – 37 Občianskeho súdneho poriadku). ).

OZNÁMENIE O PRÁVE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
z pohľadu Spotrebiteľa

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo adresátom, prípadne dopravcom, ktorého ste uviedli.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy výslovným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Naše kontaktné údaje:

……………………………………………………………
(meno a priezvisko, meno predávajúceho)
………………………………………..
…………………………………………
(Adresa predajcu)
…………………………………………
(E-mailová adresa predajcu)
…………………………………………

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, ak pošlete informácie týkajúce sa uplatnenia Vášho práva na odstúpenie od zmluvy, a to pred vypršaním termínu na odstúpenie od zmluvy.

Následky odstúpenia od zmluvy: v prípade odstúpenia od zmluvy vraciame všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem ďalších nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný nami), bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime rovnakými spôsobmi platby, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným riešením; v žiadnom prípade Vám v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať až do prijatia položky alebo do predloženia dokladu o jej vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Zašlite prosím položku späť alebo nám ju vráťte okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Termín je dodržaný, ak pošlete položku späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Výška týchto nákladov sa odhaduje na maximálnu sumu 30 PLN.

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty vecí, ktoré vzniknú v dôsledku ich používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, charakteristík a fungovania vecí.