Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

KAPITOLA I: OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE

 1. Předpisy definují podmínky pro poskytování elektronických služeb, včetně používání obchodu, a práva, povinnosti a podmínky odpovědnosti prodávajícího a zákazníka. Předpisy rovněž obsahují informace, které je spotřebitel povinen doručit prodávajícímu v souladu s platnými předpisy, včetně zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Dz.U.2017.683, v platném znění).
 2. Každý zákazník by si měl přečíst tyto Pravidla.
 3. Předpisy jsou k dispozici na webových stránkách obchodu a jsou k dispozici zdarma před uzavřením smlouvy. Na žádost zákazníka jsou nařízení rovněž zpřístupněna takovým způsobem, aby bylo možné je získat, reprodukovat a zaznamenat jejich obsah pomocí systému ICT používaného klientem (např. E-mailem).
 4. Základní definice:
  1. Předpisy: Předpisy internetového obchodu;
  2. Prodejce nebo poskytovatel služeb: Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź, podnikající pod daňovým identifikačním číslem NIP 7282672552, REGON 100499841
  3. Příjemce klienta nebo služby: fyzická osoba, která je starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která však může nabývat práv a převzít závazky, které vytvoří právní vztah s prodávajícím v rozsahu operací obchodu. Zákazník je rovněž spotřebitelem, pokud ve vztahu ke spotřebiteli neexistují žádná zvláštní ustanovení;
  4. Spotřebitel: Zákazník, který je fyzickou osobou a provádí právní transakci s prodávajícím (nákup), která přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesionální činností;
  5. Elektronická služba – služba ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (OJ 2017.1219)
  6. Obchod / online obchod nebo služba: elektronická služba, online obchod, provozovaný prodejcem na adrese http://gustaw.com.pl, na základě které zákazník uzavírá smlouvu o prodeji na dálku. Strany jsou o prodeji informovány e-mailem automaticky generovaným a plnění smlouvy (zejména dodání Zboží) probíhá mimo internet;
  7. Účet – elektronická služba označená individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým zákazníkem, soubor zdrojů v IT systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromažďovány údaje shromážděné zákazníkem a informace o aktivitách v obchodě;
  8. Zboží nebo Produkt – zboží prodávané v Obchodě, zahrnuté v nabídce Prodávajícího;
  9. Smlouva – smlouva na dálku týkající se nákupu Zboží, uzavřená na základě objednávky Zákazníka v Obchodě a jejího přijetí Prodávajícím;
  10. Formulář – skript tvořící prostředek elektronické komunikace, umožňující zadat Objednávku v Obchodě nebo provádět jiné činnosti v Obchodě;
  11. Objednávka – pokyn k nákupu Zboží zadaného Zákazníkem pomocí technických komunikačních prostředků;
  12. Zpravodaj / newsletter – elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu (e-mailu), která umožňuje všem svým zákazníkům automaticky přijímat cyklické zprávy (zpravodaje/newsletter) obsahující informace o webových stránkách, včetně nových produktů nebo propagačních akcí od poskytovatele služeb v obchodě.

KAPITOLA II: ZÁKLADNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

 1. Údaje prodávajícího pro kontakt se zákazníkem: adresa: Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź, e-mailová adresa help@dearbear.eu
 2. Prodávající nabízí následující typy elektronických služeb:
  1) Internetový obchod,
  2) zpravodaj / newsletter
  3) Kontrola (komentování),
  4) Účet.
 3. Prodávající poskytuje elektronické služby v souladu s předpisy.
 4. Technickou podmínkou používání obchodu je, že zákazník má počítač nebo jiná zařízení, která umožňují procházení Internetu, vhodný software (včetně webového prohlížeče), přístup k internetu a aktuální a aktivní e-mailový účet.
 5. Klient má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 6. Používání obchodu může být spojeno s riziky typickými pro používání internetu, jako jsou spam, viry a útoky hackerů. Prodejce podniká kroky k boji proti těmto hrozbám. Prodávající naznačuje, že veřejná povaha internetu a používání služeb poskytovaných elektronicky může zahrnovat hrozbu získávání nebo úpravy údajů o zákaznících neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli použít vhodná technická opatření, která minimalizují výše uvedené hrozby, včetně antivirových programů a programů na ochranu identity.
 7. K uzavření smlouvy o poskytování Elektronických služeb dochází prostřednictvím Obchodu přes internet. Zákazník může používání elektronických služeb kdykoli ukončit opuštěním obchodu, nebo odstraněním účtu zákazníka. V takovém případě je smlouva o poskytování elektronických služeb automaticky ukončena bez nutnosti předkládat další prohlášení stran.
 8. Není možné používat Obchod anonymně nebo pomocí pseudonymu.

KAPITOLA III: OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje prodávajícího poskytnuté zákazníkem jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména:
  právními předpisy, zejména: Prodávající vynaloží náležitou péči k ochraně údajů, včetně zajištění toho, aby tyto údaje byly:
  zpracovávány v souladu se zákonem,
  shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely;
  věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány,
  uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování.

  1. Prodávající využívá vhodná technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů odpovídající možným hrozbám.
 2. Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas samotných klientů nebo zákonné oprávnění ke zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Dz.U.2016.922 ve znění pozdějších předpisů) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb osobních údajů elektronicky (Úř. Věst. 2017.1219, tj. Ve znění pozdějších předpisů).
 3. Zákazníci mají právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákazníci mají právo kontrolovat zpracování údajů, včetně jejich doplňování, aktualizace, a mazání za podmínek vyplývajících z výše uvedených předpisů
 4. Prodejce zajišťuje, že osobní údaje zákazníků nebudou zpřístupněny žádným neoprávněným subjektům. Osobní údaje zákazníků mohou být předány subjektům oprávněným je podle příslušných zákonů přijímat, včetně příslušných orgánů.
 5. Osobní údaje zákazníků mohou být svěřeny třetím osobám pro účely související s plněním smlouvy uzavřené s klientem. Prodávající označuje, že zpracováním osobních údajů pověřil následující subjekty: společnost OVH-hosting.

KAPITOLA IV: DALŠÍ INFORMACE

§ 1 Účet

 1. Registrace účtu na webových stránkách obchodu je bezplatná a vyžaduje následující činnosti: Zákazník by měl vyplnit registrační formulář, poskytnout konkrétní údaje, a odeslat prohlášení týkající se přijetí předpisů, zpracování osobních údajů, a poskytování obchodních informací. Na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v procesu registrace účtu bude zaslán odkaz umožňující ověření účtu. Přihlášení k účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména a hesla nastaveného zákazníkem. Heslo je důvěrné a nemělo by být s nikým sdíleno.
 2. Účet umožňuje zákazníkovi zadávat nebo upravovat údaje, provádět nebo kontrolovat objednávky a prohlížet historii objednávek.
 3. Služba Elektronický účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.
 4. Zákazník může kdykoli účet zrušit zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu e-mailem na adresu: mis@gustaw.com.pl nebo písemně na adresu Prodávajícího: Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź. Grażyny Bacewicz 106 92-413 Łódź.

§ 2. Zpravodaj / Newsletter

 1. Služba Newsletter si klade za cíl poskytnout zákazníkovi informace.
 2. Použití Newsletteru nevyžaduje, aby si Zákazník zaregistroval Účet, ale vyžaduje e-mailovou adresu a prohlášení týkající se přijetí Pravidel, zpracování osobních údajů a přenosu obchodních informací.
 3. Na e-mailovou adresu zákazníka bude zaslán odkaz potvrzující přihlášení k odběru zpravodaje.
 4. Služba Elektronický zpravodaj je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.
 5. Zákazník může kdykoli odstoupit od zasílání zpravodaje zasláním příslušné žádosti prodejci prostřednictvím e-mailu na adresu: help@dearbear.eu nebo písemně na adresu prodejce: Mis Gustaw, ul. Kilinskiego 228, 93-124 Lodz, Polska

§ 3. Recenze

 1. Prodávající umožňuje zákazníkům zveřejňovat na webu obchodu individuální a subjektivní komentáře (názory, komentáře), zejména pokud jde o zboží.
 2. Služba je poskytována zdarma na dobu neurčitou.
 3. Používání služby je možné anonymně.
 4. Prodejce může použít toto stanovisko pro účely obsahu zveřejněného na webových stránkách.

KAPITOLA V: PRODEJ

§ 1. Zboží

 1. Všechny produkty nabízené v obchodě jsou nové a nemají žádné vady.
 2. Podrobný popis zboží najdete na webu obchodu.

§ 2. Objednávky a jejich provádění

 1. Objednávku lze provést vyplněním formuláře dostupného v obchodě.
 2. Objednávky lze zadávat po registraci účtu v obchodě nebo bez registrace účtu v obchodě (nákupy hostů).
 3. Zákazník je povinen pečlivě vyplnit formulář, poskytnout veškeré údaje v souladu se skutečným stavem věci a specifikovat zvolený způsob platby a doručení.
 4. Zákazník poskytuje údaje ve formuláři a činí prohlášení týkající se přijetí nařízení, zpracování osobních údajů, přenosu obchodních informací.
 5. Objednávky v Obchodě lze zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky zadávané v sobotu, neděli nebo svátky jsou zpracovávány následující pracovní den.
 6. Potvrzení o zadání objednávky provede zákazník kliknutím na tlačítko (pole) označené „Objednávka“. Prodávající zašle zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky na jeho e-mailovou adresu.
 7. Dodací lhůta (tj. Do data odeslání zboží) je do jednoho pracovního dne.

§ 3. Platby

 1. Všechny ceny zboží v obchodě jsou ceny brutto v polských zlotých (ceny jsou včetně DPH). Cena Zboží nezahrnuje náklady uvedené v bodu 2 níže. Cena zboží uvedená při objednávce zákazníkem je pro obě strany závazná.
 2. Náklady spojené s dodáním zboží (např. Doprava, dodání, poštovní služby) a veškeré další náklady nese zákazník. Výše těchto nákladů může záviset na volbě Klienta, pokud jde o způsob dodání Zboží. Informace o výši těchto nákladů jsou poskytovány ve fázi zadávání objednávky.
 3. Zákazník si může vybrat platební metodu:
  1. Tradiční bankovní převod – platba před odesláním Zboží (platba předem). Po zadání objednávky by měl zákazník zaplatit / převést částku na bankovní účet obchodu. Objednávka je zpracována po připsání platby zákazníka na bankovní účet obchodu;
  2. Platba prostřednictvím platebního systému Przelewy24 – platba před odesláním Zboží (platba předem). Po zadání objednávky by měl zákazník provést platbu prostřednictvím systému Przelewy24. Objednávka je zpracována po připsání platby zákazníka do platebního systému Przelewy24;
  3. Platba s osobním převzetím Zboží (hotovost nebo platba kartou) – zákazník platí přímo při osobním převzetí Zboží ve stacionárním obchodě Prodávajícího. Objednávka je provedena po přijetí Objednávky.
  4. Platba na dobírku zboží (na dobírku) – zákazník zaplatí částku přímo při převzetí zboží kurýrem. Objednávka je provedena po přijetí Objednávky.
 4. Pro každý prodaný produkt vydá Obchod doklad o nákupu a předá jej zákazníkovi, pokud ustanovení platných zákonů vyžaduje jeho doručení.
 5. Zákazník je povinen zaplatit do tří dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud zákazník v této lhůtě neprovede platbu, pak – v souladu s čl. 491 § 1 občanského zákoníku (Dz.U.2017.459, tj. Ve znění pozdějších předpisů) – prodávající stanoví dodatečnou lhůtu pro platbu ze strany zákazníka, po které bude oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nesplnění splatnosti. Pokud zákazník prohlásí, že služby nebudou plněny, může prodávající od smlouvy odstoupit, aniž by stanovil další čas, a to i před stanoveným datem plnění.

§ 4. Doručení

 1. Produkt se zasílá na adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Produkt je dodáván kurýrem nebo poštovním operátorem podle volby klienta. Balíček odeslaný prostřednictvím poštovního operátora by měl být doručen do dvou pracovních dnů od data odeslání zboží, zatímco prostřednictvím kurýra – do dvou pracovních dnů od data odeslání zboží.
 3. Zákazník si může zboží vyzvednout osobně v Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź, Polska
 4. Zasíláme po celé Evropě. V posledním kroku objednávky musíte do komentáře napsat mezinárodní přepravní adresu
 5. Spolu se zbožím vydává prodávající zákazníkovi všechny prvky jeho zařízení, jakož i pokyny k použití, údržbě a další dokumenty vyžadované ustanoveními obecně platných zákonů.
 6. Prodejce uvádí, že:
  1. jakmile je Zboží dodáno Zákazníkovi nebo přepravci, přecházejí výhody a břemena spojená se Zbožím a riziko náhodné ztráty nebo poškození Zboží na zákazníka. Při prodeji spotřebiteli přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození produktu na spotřebitele, jakmile je zboží spotřebiteli vydáno. Za vydání Zboží se považuje jeho svěření ze strany Prodávajícího přepravci, pokud Prodávající neměl žádný vliv na výběr přepravce Spotřebitelem,
  2. přijetí zásilky se zbožím zákazníkem bez jakýchkoli námitek bude mít za následek zánik nároků na ztrátu nebo poškození při přepravě, pokud:
   1. škoda byla potvrzena protokolem před převzetím
   2. takové prohlášení bylo zrušeno z důvodu chyby dopravce;
   3. ztráta nebo škoda byla způsobená úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí dopravce;
   4. neveřejné poškození si oprávněná strana všimla po převzetí zásilky a do 7 dnů se domáhala zjištění jejího stavu a prokázala, že ke škodě došlo v době mezi převzetím zásilky k přepravě a jejím doručením.

§ 5. Další informace pro spotřebitele

 1. Smlouva není uzavřena na dobu neurčitou a nebude automaticky prodloužena.
 2. Minimální doba trvání závazků spotřebitele podle smlouvy je doba trvání smlouvy, tj. Platba a přijetí zboží.
 3. Užívání obchodu spotřebitelem nesouvisí s povinností složit nebo složit jiné finanční záruky.
 4. Prodávající není povinen dodržovat a uplatňovat kodex správné praxe uvedený v čl. 2 bod 5 zákona ze dne 23. srpna 2007 o boji proti nekalým praktikám na trhu (Dz.U.2016.3 se změnami).

KAPITOLA VI:. ODPOVĚDNOST

 1. Odpovědnost v rámci záruky je vyloučena z právních vztahů se zákazníky.
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, pokud má výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruku) podle ustanovení občanského zákoníku (Dz.U.2017.459, tj. Ve znění pozdějších předpisů) a podle zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (oficiální Journal .2017.683 ied), včetně následujících:
  1. fyzická vada spočívá v nesouladu zboží se smlouvou. Produkt je zejména v rozporu se smlouvou, pokud:
   1. Zboží nemá vlastnosti, které by tento druh věcí měl mít kvůli účelu ve smlouvě označenému nebo vyplývajícímu z okolností, nebo místa určení;
   2. Zboží nemá vlastnosti, jejichž existenci sliboval prodávající spotřebiteli;
   3. Produkt není vhodný pro účel, o kterém Spotřebitel informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy, a Prodávající proti tomuto účelu nevznesl žádné námitky;
   4. Zboží bylo spotřebiteli vydáno v neúplném stavu.
  2. Zboží má právní vadu, je-li zboží ve vlastnictví třetí osoby nebo je-li zatíženo právem třetí osoby a pokud omezení použití nebo nakládání se zbožím vyplývá z rozhodnutí, nebo rozhodnutí příslušného orgánu; je-li právo prodáno, je prodávající rovněž odpovědný za existenci zákona;
  3. Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době, kdy na spotřebitele přešlo nebezpečí, nebo které byly současně důsledkem inherentního zboží.
  4. Prodávající je ze záruky osvobozen, pokud spotřebitel věděl o vadě v době uzavření smlouvy;
  5. byla-li fyzická vada zjištěna do jednoho roku ode dne dodání Zboží, předpokládá se, že vada nebo její příčina existovala v době, kdy odpovědnost přecházela na spotřebitele;
  6. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud je zjištěna fyzická vada před uplynutím dvou let ode dne vydání Zboží spotřebiteli, a je-li zboží zakoupené spotřebitelem movitou věcí, odpovídá ze záruky Prodávající v případě, je-li zjištěna fyzická vada před uplynutím jednoho roku ode dne vydání zboží;
  7. Práva spotřebitele podle záruky jsou:
   1. požadavek na snížení ceny Zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží pro spotřebitele nevymění vadnou věc za novou nebo vadu neodstraní;
   2. Spotřebitel může požadovat výměnu Produktu s vadou za produkt bez vad, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže by věc nebyla v souladu se smlouvou, a to takovým způsobem, že odstranění vady je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím. Při překročení nákladů je zohledněna hodnota věci bez vad, druh a závažnost zjištěné vady a také nepříjemnosti, kterým by spotřebitel vystavil prodejce u jiného způsobu náhrady škody;
  8. Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen dodat vadnou věc na místo uvedené ve smlouvě na náklady prodávajícího, a pokud takové místo ve smlouvě nebylo uvedeno – na místo, kde byla věc doručena jemu.

KAPITOLA VII: POSTUP PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

 1. Zákazník by měl zasílat stížnosti prodávajícímu písemně na adresu: Piotr Sędkowski STEEPS, ul. Grażyny Bacewicz 106, 92-413 Łódź. Zákazník může použít reklamační formulář, který je k dispozici v obchodě, není to však podmínkou pro posouzení reklamace.
 2. V případě, že zjistíme, že zásilka se zbožím byla poškozena, nebo utrpěla ztrátu, měl by zákazník neprodleně (nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí zásilky) podat stížnost u prodávajícího. Taková akce vám umožní uplatnit nárok vůči dopravci. To však není podmínkou pro posouzení stížnosti.
 3. Stížnost by měla obsahovat podrobný popis problému a požadavek klienta, případně také fotografickou dokumentaci.
 4. Prodávající se zavazuje, že reklamaci posoudí do 30 dnů. Pokud se prodejce k reklamaci spotřebitele nevyjádří do 14 dnů, má se za to, že ji považoval za oprávněnou.
 5. Pokud bude stížnost uznána, prodávající přijme příslušná opatření.
 6. V právních vztazích se spotřebiteli existuje možnost využití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a vymáhání pohledávek, včetně:
  1. možnost řešení sporů elektronickými prostředky prostřednictvím platformy ODR (online řešení sporů), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. možnost vést smírné řízení před obecným soudem nebo rozhodčím soudem nebo jinými orgány;
  3. možnost vést mediační řízení za účasti nezávislého mediátora.

KAPITOLA VIII: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího nebo Zákazníka může dojít za podmínek stanovených v ustanoveních občanského zákoníku (Dz.U.2017.459, tj. Ve znění pozdějších předpisů).
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží.
 3. Informace o odstoupení od smlouvy spotřebitelem jsou uvedeny v pokynech k právu na odstoupení od smlouvy, které jsou k dispozici na webových stránkách obchodu.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel ve vztahu k některým smlouvám, tj.:
  1. pokud jde o poskytování služeb, pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování, že po splnění ustanovení ze strany prodávajícího ztratí právo odstoupit od smlouvy;
  2. ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  3. ve kterém je komoditou neprofitovaný předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. ve kterém se komodita rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;
  5. ve kterém je Zboží dodáváno v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. u kterých jsou zbožím věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  7. u kterých jsou zbožím alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření Smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na
  8. výkyvech na trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu;
  9. ve kterém Spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu Prodávající přišel z důvodu neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytuje další služby jiné než ty, jejichž plnění požadoval Spotřebitel, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má právo odstoupit od Smlouvy, pokud jde o další služby nebo zboží;
  10. ve kterém je Zboží zvukovým, nebo vizuálním záznamem, nebo počítačovým programem dodávaným v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  11. pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  12. uzavřeno prostřednictvím veřejné dražby;
  13. pro poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro rezidenční účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volným časem, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva stanoví den, nebo dobu poskytování služby;
  14. pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném médiu, pokud výkon začal s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení a po informování prodávajícího o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.
 5. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
 6. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob doručení nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
 7. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží se všemi zařízeními, včetně obalů, pokud tvoří významný prvek Zboží. Prodávající se může zdržet vrácení platby až do přijetí Zboží nebo do doby, než Prodávající prokáže jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud Prodávající nesouhlasil s tím, že je ponese, nebo neinformoval Spotřebitele o nutnosti vzniknutí těchto nákladů.
 9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování Zboží.
 10. V případě účinného odstoupení od Smlouvy se Smlouva považuje za neplatnou.

KAPITOLA IX: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Práva na webovou stránku a obsah v ní obsažený patří prodejci.
 2. Adresa webové stránky, na které je obchod k dispozici, a obsah webové stránky http://gustaw.com.pl podléhají autorským právům a jsou chráněny autorským právem a zákonem o duševním vlastnictví.
 3. Všechna loga, vlastní jména, grafické návrhy, filmy, texty, formuláře, skripty, zdrojové kódy, hesla, ochranné známky, servisní značky atd. Jsou registrované ochranné známky a patří prodejci, výrobci nebo distributorovi zboží. Stahování, kopírování, úpravy, reprodukce, převod nebo distribuce jakéhokoli obsahu z webu http://gustaw.com.pl bez souhlasu vlastníka je zakázáno..

KAPITOLA X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje v právních vztazích se zákazníky nebo spotřebiteli, se použijí příslušná ustanovení obecně platných zákonů.
 2. Jakékoli odchylky od předpisů musí být učiněny písemně, jinak se nepovažují za platné.
 3. Jako soud k řešení sporu mezi prodávajícím a zákazníkem bude osloven soud příslušný pro sídlo prodávajícího. Příslušným soudem pro řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem bude příslušný soud podle obecných pravidel (soud bydliště žalovaného) nebo jiného vhodnějšího pro spotřebitele (podle článků 31–37 občanského soudního řádu)).

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
týká se spotřebitele

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste věc převzali do vlastnictví nebo kdy se věci zmocnila jiná osoba než přepravce, která byla uvedená spotřebitelem.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy výslovným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Níže jsou uvedeny naše kontaktní údaje:

……………………………………………………………
(njméno a příjmení, jméno prodávajícího)
………………………………………..
…………………………………………
(Adresa prodejce)
…………………………………………
(E-mailová adresa prodejce)
…………………………………………

Můžete použít vzorový formulář, ale není to povinné.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy: v případě odstoupení od smlouvy vám vracíme všechny platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného, než nejlevnější způsob doručení nabízený námi), neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme pomocí stejných platebních metod, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nežádali jiný způsob vrácení peněz; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení platby až do přijetí položky nebo do doby, než nám bude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Zašlete prosím položku zpět nebo nám ji přivezte, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Termín je dodržen, pokud pošlete položku zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Termín je dodržen, pokud pošlete položku zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Výše těchto nákladů se odhaduje na maximálně přibližně 30 PLN.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží vyplývajících z jejího používání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věcí.